Nhập Password và nhấn nút [Xem nội dung ẩn] phía dưới phía dưới