fbpx
Tài liệu Sách hay

Mã nguồn minh họa các thuật toán sắp xếp kinh điển bằng Python

  1. Sắp xếp bong bóng là một thuật toán sắp xếp đơn giản, liên tục các bước thông qua danh sách sẽ được sắp xếp, so sánh từng cặp vật phẩm liền kề và hoán đổi chúng nếu chúng ở sai thứ tự. Việc chuyển qua danh sách được lặp lại cho đến khi không cần hoán đổi, điều này cho biết rằng danh sách được sắp xếp. Dưới đây là một ví dụ về việc triển khai Python của thuật toán sắp xếp bong bóng:
    def bubble_sort(nums): # Traverse through all elements in the list for i in range(len(nums)): # Last i elements are already in place for j in range(0len(nums)-i-1): # Traverse the list from 0 to n-i-1 # Swap if the element found is greater than the next element if nums[j] > nums[j+1]: nums[j], nums[j+1] = nums[j+1], nums[j] return nums # Example usage nums = [64342512221190print("Sorted array is:", bubble_sort(nums))

    Mã này xác định một hàm được gọi là bubble_sort() lấy một danh sách các số làm đầu vào, và sau đó sử dụng lồng nhau cho các vòng lặp để liên tục bước qua danh sách, so sánh từng cặp phần tử liền kề và hoán đổi chúng nếu chúng ở sai thứ tự. Cuối cùng, nó trả về danh sách được sắp xếp. Đây chỉ là một ví dụ về cách loại bong bóng có thể được thực hiện trong Python, có nhiều cách khác để thực hiện nó. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sắp xếp bong bóng không phải là thuật toán sắp xếp hiệu quả nhất, đặc biệt đối với các bộ dữ liệu lớn, có các thuật toán khác như quicksort hoặc hợp nhất sắp xếp hiệu quả hơn.

  2. Selection sort (Sắp xếp chọn)
  3. Insertion sort (Sắp xếp chèn)
  4. Merge sort (sắp xếp trộn)
  5. Quick sort (sắp xếp nhanh)
Back to top button